Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SourceTech Bohdan Drzymała z siedzibą w Przemyślu (37-700) przy ul. Obozowej 23.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: bdrzymala@stbpo.com lub adres siedziby.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych”, realizowanego w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Osi priorytetowej: 19, Działanie 19.1  Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a (b, d, e lub f) RODO. w razie podania art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty związane z finansowaniem w/w projektu.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od momentu rozliczenia realizowanej w ramach w/w projektu inwestycji.
  6. Posiada Pan/Pani prawo:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej: na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje.
Skip to content