SOURCETECH

Opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologię monitorowania funkcji życiowych, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań ICT

Norway_Grants_logo
flaga-polski
godlo-polski
pap

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych” realizowany w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.

Miejscem realizacji projektu jest Przemyśl
nieruchomość przy ul. Stanisława Leszczyńskiego.

Projekt realizowany w okresie 02/11/2020 – 31/12/2023.

Wartość projektu: 17 277 759.00 zł      Wartość kosztów kwalifikowalnych: 14 062 800.00 zł     Wartość dofinansowania: 8 456 585.00 zł

Celem projektu

jest wzrost konkurencyjności i wzmocnienie potencjału SOURCETECH poprzez opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologię monitorowania funkcji życiowych(opracowaną w ramach realizacji prac B+R), z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań ICT. W celu wdrożenia rozwiązania Wnioskodawca uruchomi innowacyjny dom opieki senioralnej, wyposażony w nowoczesne systemy telemedyczne, telemetryczne i informatyczne, co w efekcie przyczyni się do dywersyfikacji przedsiębiorstwa. Inwestycja będzie bazowała na technologii nabytej w formie licencji. Proponowana usługa i technologia będzie wdrażana przez Wnioskodawcę na zasadzie pierwszego wdrożenia.

Realizacja projektu

odbywać się będzie w podziale na 4 kluczowe zadania

01

Budowa

Polegać będzie na realizacji usług budowlanych i wykończeniowych oraz instalacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim. W ramach tego zadania zaplanowano realizację prac budowlanych w nw. zakresie:

  1. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze
  2. Roboty instalacyjno-budowlane: prace ziemne
  3. Roboty instalacyjno-budowlane: konstrukcje nośne (betonowe, żelbetowe, murowe), fundamenty, podłoża i posadzki, tynki i malatura, okładziny ścian, sufitów, podwieszenie sufitów
  4. Roboty instalacyjno-budowlane: stolarka, ślusarka, elewacje
  5. Roboty instalacyjno-budowlane: instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, instalacja co, kotłownia, instalacje wodno-kanalizacyjne
  6. Roboty instalacyjno-budowlane: instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne
02

Środki trwałe

dotyczyć będzie nabycia nowych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia usługi, w tym sprzętu IT, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu diagnostycznego, sprzętu elektronicznego, mebli, podestu i nagłośnienia, beaconów oraz zasobów tekstylnych

03

Licencje

opierać się będzie o nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji

04

Rozwój

skupiać się będzie na realizacji prac rozwojowych, w podziale na poszczególne etapy, gdzie:

Etap 1

Zaprojektowanie części elektronicznej instalacji: opracowanie dokumentacji technicznej prototypu, w tym planu instalacji beaconów. Wytworzone na tym etapie rezultaty zostaną wykorzystane do prac prototypowych, opracowania oprogramowania i praktycznych testów.

Etap 2

Opracowanie i instalacja schematu elektrycznego – teletechnika: opracowanie schematu elektrycznego w celu zdefiniowania połączenia pomiędzy wszystkimi użytymi podzespołami a także sposób ich zasilania. Na jego podstawie zostaną automatycznie pobrane elementy z bibliotek i przypisane im połączenia.

Etap 3

Opracowanie i wykonanie prototypu instalacji nawigacyjnej: w celu opracowania oprogramowania, instalacji i testowania w warunkach rzeczywistych zostanie wykonany prototyp, który umożliwi również weryfikację zrealizowania założeń oraz współdziałania części elektronicznej z systemem. Rezultatem zadania będzie prototyp instalacji i urządzenia. Pozwoli on na praktyczne przeprowadzenie testów produktu, a także na opracowanie oprogramowania i jego bieżące testowanie.

Etap 4

Opracowanie i wykonanie prototypu oprogramowania aplikacji mobilnej, wykonanie platformy IT i subskrypcja systemu: aplikacja mobilna pozwoli odbierać komunikaty wysyłane i wyświetlane przez system, w tym: -interfejs użytkownika-odpowiedzialny za wyświetlanie danych w czytelnej formie graficznej z uwzględnieniem specyfiki – prezentowanych danych. -interfejs radiowy-realizujący zadania związane z wykrywaniem urządzeń beacon pracujących w pobliżu, odbieraniem danych i przekazywaniem ich do interfejsu użytkownika oraz odczytem mocy radiowej danego odbiornika. -moduł zarządzający-wykonujący zadania w tle związane z zarządzaniem aplikacją, przechodzeniem w stan uśpienia, nadzorowaniem komunikacji radiowej, reagowaniem na działania użytkownika. Rezultatem zadania będzie prototyp aplikacji mobilnej przeznaczonej do współpracy z urządzeniem.

Etap 5

Walidacja i optymalizacji systemu w tym testy na użytkownikach końcowych i modyfikacje oprogramowania. Etap ten obejmie sprawdzenie, czy założenia projektowe zostały spełnione. Przeprowadzone zostaną praktyczne testy z wykorzystaniem prototypu oraz aplikacji mobilnej. Sprawdzone zostaną wszystkie funkcjonalności jakie mają być oferowane przez produkt w celu określenia czy zostały zaimplementowane i działają prawidłowo. Wykonane zostaną także testy długoterminowe badające stabilność systemu, odporność na błędy mogące mieć miejsce w rzeczywistym otoczeniu (zakłócenia elektromagnetyczne, utrata zasięgu, etc.). Po wykryciu możliwości ulepszenia produktu lub stwierdzeniu błędów w funkcjonowaniu wykonane zostaną stosowne poprawki. Rezultatem zadania będzie końcowy raport obrazujący stan zgodności urządzenia i oprogramowania z założeniami.

Etap 6

Ostateczna walidacja i optymalizacja systemu oraz rozpoczęcie świadczenia usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi: 24 kwietnia 2023r.

Postępy prac

Podsumowanie

Zadanie 1 Realizacja inwestycji początkowej: realizacja usług budowlanych i wykończeniowych oraz instalacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Zadanie zostało zrealizowane, sfinansowane i rozliczone w

XII 2023

Koniec roku oznaczał okres wytężonej pracy przy finalizacji zadań. Wszelkie prace i działania przebiegały zgodnie

IX 2023

Do końca Września 2023 postęp projektu przebiegał według harmonogramu bez opóźnień. W niniejszym okresie odbyły

Norway_Grants_logo
flaga-polski
godlo-polski
pap
Skip to content